Autodesk AutoCAD 2007 欧特克三维设计软件中文版及精简优化版

欧特克三维机械设计软件Autodesk AutoCAD 2007 是全球著名的专业计算机辅助设计软件,用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计,广泛应用于机械设计、工业制图、工程制图、土木建筑、装饰装潢、服装加工等多个行业领域。借助AutoCAD绘图程序软件可以准确地和客户共享设计数据,体验本地DWG格式所带来的强大优势。DWG是业界使用最广泛的设计数据格式之一,支持演示的图形、渲染工具和强大的绘图及三维打印功能,让您的设计将会更加出色。

Autodesk AutoCAD 2007 欧特克三维设计软件中文版及精简优化版

AutoCAD® 是一种计算机辅助设计 (CAD) 软件,建筑师、工程师和建筑专业人员可依靠它来创建精确的 2D 和 3D 图形。使用实体、曲面和网格对象绘制、标注和设计 2D 几何图形及 3D 模型,自动执行任务,例如比较图形、添加块、创建明细表等使用附加模块应用和 API 进行自定义。

Autodesk AutoCAD 2007 欧特克三维设计软件中文版及精简优化版

AutoCAD 包含面向建筑、机械工程、电气设计等行业专业化功能和智能对象。自动完成楼层平面图、截面图和立面图,使用零件库快速绘制管道、风管和电路,自动生成注释、图层、明细表、列表和表格,使用规则驱动的工作流来准确执行行业标准。

系统要求

AutoCAD2020版本开始,只有64位版,无32位版;

2019-2021 支持64位 Windows 7 (KB4019990) , Windows 10 v1803 或更高版;

2015-2019 支持Windows 7 或更高版,2004-2014 支持Windows XP 或更高版;

下载地址(使用迅雷)

请支持唯一正版官方网站:https://www.autodesk.com.cn/

AutoCAD 2021 x64 官方简体中文版
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ACD/9046B381-E756-4D38-A7EF-FAD07F4456E6/SFX/AutoCAD_2021_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe
AutoCAD 2021.1 Update x64 官方简体中文版
http://up.autodesk.com/2021/ACDLT/430B9288-DF3F-4E94-BB08-9031123BBC8A/AutoCAD_LT_2021.1_Update_64bit.exe

AutoCAD LT 2021 x64 官方简体中文版
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ACDLT/225B5D59-0972-4964-9856-007DA55E074D/SFX/AutoCAD_LT_2021_SWL_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe
AutoCAD LT 2021.1 Update x64 官方简体中文版
http://up.autodesk.com/2021/ACDLT/430B9288-DF3F-4E94-BB08-9031123BBC8A/AutoCAD_LT_2021.1_Update_64bit.exe

AutoCAD 2020 x64 官方简体中文版
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2020/ACD/D98B88A0-50EC-4B88-9CA3-EA909DD6BC8C/SFX/AutoCAD_2020_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe
AutoCAD 2020.1.3 Update x64 官方简体中文版
http://up.autodesk.com/2020/ACD/C1116C06-6497-434A-BCDB-158218DDC3F9/AutoCAD_2020.1.3_Update_64bit.exe

AutoCAD LT 2020 x64 官方简体中文版
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2020/ACDLT/ED13BF98-A988-4DEA-AFCF-E85973E5059E/SFX/AutoCAD_LT_2020_SWL_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe
AutoCAD LT 2020.1.3 Update x64 官方简体中文版
http://up.autodesk.com/2020/ACDLT/6FB860FC-808C-4036-91DD-06736E8E3235/AutoCAD_LT_2020.1.3_Update_64bit.exe

AutoCAD 2019 x32/x64 官方简体中文版
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2019/ACD/281B1051-D3D3-4FCC-A52C-CF750093307C/SFX/AutoCAD_2019_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2019/ACD/19B8BB53-6D2C-4FFF-A2E9-C8BBABC04DC8/SFX/AutoCAD_2019_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe
AutoCAD 2019.0.1 Update x32/x64 官方简体中文版
https://up.autodesk.com/2019/ACD/DCB64C0D-CFEE-4CDA-B52A-9680EFF43597/AutoCAD_2019.0.1_Update_32bit.exe
https://up.autodesk.com/2019/ACD/3C660FAD-2394-4684-889D-998BDF6F485A/AutoCAD_2019.0.1_Update_64bit.exe

AutoCAD LT 2019 x32/x64 官方简体中文版
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2019/ACDLT/ED1F02E1-1C3A-4569-9DC9-C79600D2A9B4/SFX/AutoCAD_LT_2019_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2019/ACDLT/4C3A2E3C-A2BB-4C0F-8D89-555CFC4B70EE/SFX/AutoCAD_LT_2019_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe

AutoCAD 2018 x32/x64  官方简体中文版
http://trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/28D727A6-E041-450A-8104-9BACC47F8BA4/SFX/AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/724F4580-6FEF-4987-B286-234C7E13FB96/SFX/AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/724F4580-6FEF-4987-B286-234C7E13FB96/SFX/AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

AutoCAD 2017 x32/x64 官方简体中文版
http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

AutoCAD 2016 x32/x64 官方简体中文版
http://trial2.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/DLM/AutoCAD_2016_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/DLM/AutoCAD_2016_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe

AutoCAD 2015 x32/x64 官方简体中文版
http://trial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/DLM/AutoCAD_2015_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/DLM/AutoCAD_2015_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe

AutoCAD 2014 x32/x64 官方简体中文版
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/ACD/DLM/AutoCAD_2014_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/ACD/DLM/AutoCAD_2014_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe

AutoCAD 2013 x32/x64 官方简体中文版
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/ACD/ESD/AutoCAD_2013_Simplified_Chinese_Win_32bit.exe
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/ACD/ESD/AutoCAD_2013_Simplified_Chinese_Win_64bit.exe

AutoCAD 2012 x32/x64 官方简体中文版
http://trial.autodesk.com/47549/873/4997873/AutoCAD_2012_Simplified_Chinese_Win_32bit_Trial.exe
http://trial.autodesk.com/47549/893/4997893/AutoCAD_2012_Simplified_Chinese_Win_64bit_Trial.exe

AutoCAD 2011 x32/x64 官方简体中文版
http://trial.autodesk.com/47549/923/3787923/AutoCAD_2011_EKST_Win_32bit.exe
http://trial.autodesk.com/47549/953/3787953/AutoCAD_2011_EKST_Win_64bit.exe

AutoCAD 2010 x32/x64 官方简体中文版
http://studentsdownload.autodesk.com/ef/47549/753/2613753/AutoCAD_2010_Simplified_Chinese_MLD_Win_32bit.exe
http://studentsdownload.autodesk.com/ef/47549/533/2613533/AutoCAD_2010_Simplified_Chinese_MLD_Win_64bit.exe

AutoCAD 2009 x32/x64 官方简体中文版
http://trialdownload.autodesk.com/enu/autocad/AutoCAD_2009_Simplified_Chinese_Win_32bit.exe
http://trialdownload.autodesk.com/enu/autocad/AutoCAD_2009_Simplified_Chinese_Win_64bit.exe

此内容查看价格为5V币(VIP免费),请先
温馨提示:抱歉!我们尊重作者版权也支持维护版权,应版权方要求,违规内容链接已处理或移除!

未经允许不得转载:vposy » Autodesk AutoCAD 2007 欧特克三维设计软件中文版及精简优化版
分享到:
赞(0)